Orde van Malta, Associatie Nederland internationaal verband

De Orde van Malta, Associatie Nederland is onderdeel van de wereldwijde Orde met meer dan 12.000 leden in 47 landen. Eind 2019 voerde zij bijna 2000 geregistreerde werken uit in 120 landen.

Jaarlijks vindt er in mei een in internationaal verband georganiseerde bedevaart naar Lourdes plaats waar een groot deel van de 47 nationale associaties vertegenwoordigd is, ook die van Nederland. En elke zomer is een van de nationale associaties in Europa gastheer voor een International Camp voor jongeren met een handicap. Nederland was dat in 2002 en 2014.

Veel van wat er wereldwijd gebeurt of moet veranderen wordt bepaald door het Grootmagistraat c.q. Soevereine Raad in Rome. Het toelaten van niet-adellijke personen als lid van de Orde is daarvan een voorbeeld, evenals de invoering van een uniforme huisstijl om meer eenheid uit te stralen.

In de loop van zijn bestaan heeft de Orde in Nederland steeds vaker contact en werkt zij samen met afdelingen in andere (Europese) landen. Ook reizen Nederlandse Ordeleden regelmatig naar Rome of elders als afvaardiging bij internationale bijeenkomsten, vergaderingen en symposia, maar ook in verband met de verkiezing van een nieuwe Souvereine Raad.  Meestal gaat de voorzitter. In december 2018 bracht de nieuwe voorzitter een kennismakingsbezoek aan het Grootmagistraat. 

Vanaf de jaren negentig neemt internationaal overleg gestaag toe, ook tussen andere portefeuillehouders. In 1995 staat modernisering van de Grondwet en de Code van de Orde op de agenda, twee jaar later zijn ze vastgesteld door het Buitengewoon Generaal Kapittel.  Speciaal voor alle werkmeesters vindt vanaf 1993 jaarlijks een ‘Conference of the European Hospitallers’ plaats. Om de internationale charitatieve activiteiten van de Orde beter te kunnen coördineren wordt in 1996 een centraal orgaan opgezet: de ‘Action International Order of Malta’ (AIOM). Tegenwoordig vallen alle charitatieve werken – inclusief Malteser International onder de verantwoordelijkheid van het International Hospitaller Committee.

Allengs worden de contacten tussen Rome en de nationale associaties hechter, mede door het instellen van een Communication Office. Het helpt ook dat naast Italiaans,eerst Engels en Frans voertaal zijn geworden, later aangevuld met Duits en Spaans. De internationale website is volledig meertalig.

Incidenteel zijn er bezoeken vanuit het Grootmagistraat in Rome aan de Orde in Nederland. Zo wordt in 1932 de Vorst-Grootmeester met een speciaal programma ontvangen.  De laatste keer dat een Vorst-Grootmeester naar Nederland afreisde was  ter gelegenheid van het  honderdjarig bestaan van de Orde in Nederland in 2011. Toen vereerde de toenmalige Vorst-Grootmeester Fra´ Matthew Festing haar met een tweedaags bezoek. Bij het internationale Gehandicaptenkamp was  eveneens een vertegenwoordiging vanuit Rome aanwezig. Een jaar later, in oktober 2015, werd de Orde in Nederland bezocht door een visitatiecommissie vanuit Rome met als doel informatie-uitwisseling over de laatste ontwikkelingen in Rome en het beleid in Nederland.

Internationaal samenwerken is niet alleen met andere associaties vanzelfsprekend, ook met de Alliantie van Johanniter Orden is dat inmiddels het geval. Vanaf 1985 zijn er vijfjaarlijkse gezamenlijke bijeenkomsten waarop beide orden elkaar informeren om de samenwerking verder te verbeteren. Er wordt onder meer samengewerkt in het bestrijden van de zogenaamde self styled (niet-erkende) orders.

Om aan haar missie blijvend gestalte te kunnen geven is het nodig dat de Orde haar strategie analyseert en definieert. Een aanzet hiertoe is het vijfjarig International Strategic Seminar dat in januari 2009 in Venetië plaatsvond en in 2014 op het eiland Rhodos.  Daar benadrukte de Vorst-Grootmeester voor de 350 Ordeleden uit alle continenten in zijn algemeenheid de noodzaak tot modernisering en enkele van zijn prioriteiten. In 2009 was dat op de eerste plaats het werven van ridders van de eerste klasse, de geprofesten, op de tweede plaats de ‘werken’ (activiteiten) en op de derde het werven van jonge leden. Wat betreft de werken pleit hij voor versterking van met name de internationale bedevaart naar Lourdes, het Holy Family Hospital in Bethlehem en van Malteser International. Verder noemde hij het belang van fondsenwerving  en het vormen van leiders van morgen. Verdeeld in twaalf werkgroepen – onder leiding van opvallend veel jonge (vrouwelijke) leden en met Engels als voertaal – bespreken de deelnemers thema’s als de rol van de Orde op het gebied van onderwijs en het behoud van christelijke cultuur, maar ook het zoeken naar nieuwe vormen van hulpverlening en de rol van de Orde als promotor van vrede tussen de volkeren en religies.

Tijdens het seminar in 2014 benadrukt de Vorst-Grootmeester opnieuw het belang van de werving van jonge leden, evenals onder andere betere interne communicatie en aandacht voor training.

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl