Fondsenwerving – Stichting Maltezer Projecten

Rond 1980 startte de Orde in Nederland met haar werken ten behoeve van zieken en hulpbehoevenden. Hiervoor ontplooit zij sindsdien diverse activiteiten. Voor de financiering hiervan is de Orde in Nederland grotendeels aangewezen op giften van zowel particulieren als fondsen.

Voelt u zich betrokken bij de Orde en haar activiteiten en wilt u hier aan bijdragen? Uw giften en schenkingen ter ondersteuning van huidige en toekomstige activiteiten zijn van harte welkom. Uiteraard kunt u hierbij desgewenst aangeven waar u uw gift voor wilt bestemmen. Is dit bijvoorbeeld een van de activiteiten, dan gaat dat via de Stichting Maltezer Projecten (SMP).

Begunstigt u liever de Orde in Nederland in zijn algemeenheid, dan stort u uw bijdrage direct op rekening van de Orde zelf. Omdat zowel SMP als de Orde van Malta de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status hebben, zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kent u fondsen of particulieren die ons eveneens willen steunen? Laat het ons weten!

STICHTING MALTEZER PROJECTEN

De Stichting Maltezer Projecten (SMP) is in 2002 opgericht met als doel de financiële afwikkeling van alle activiteiten van de Orde in Nederland ten behoeve van zieken en hulpbehoevenden apart te houden van de Orde zelf. De betreffende activiteiten – ook wel de ‘werken’ genoemd – zijn de bedevaarten naar Lourdes, de nationale en internationale Gehandicaptenkampen, en het Gehandicaptenkamp in Libanon. Hiermee is een scheiding aangebracht tussen de Orde in Nederland en de SMP. Sinds de oprichting van de SMP heeft de Orde nog uitsluitend betrekking op activiteiten ten behoeve van de eigen leden en de SMP uitsluitend op de activiteiten ten behoeve van zieken en hulpbehoevenden. Daarmee is tegemoet gekomen aan de wens van financieel bijdragende instellingen om transparantie. Met deze scheiding is op relatief eenvoudige wijze aantoonbaar dat de financiële steun ook uitsluitend besteed is aan de doelen die de bijdragende instellingen willen ondersteunen.

De SMP is tevens verantwoordelijk voor de financiering en financiële verslaglegging van de activiteiten en werken van de Orde.

Het SMP-bestuur wordt benoemd en ontslagen door het kapittel, dat tevens de begroting en het jaarverslag moet goedkeuren. Om de Lourdesbedevaart en de gehandicaptenkampen  financieel te waarborgen stelde de SMP de Commissie Fondsenwerving in, die zich inspant voor sponsoring door vermogensfondsen, familiestichtingen en particulieren.

GIFTEN EN SCHENKINGEN

Uw giften voor (een van) de activiteiten ten behoeve van onze projecten zijn welkom IBAN NL91ABNA0234787422 ten name van Stichting Maltezer Projecten in Utrecht.  

Algemene giften aan de Orde in Nederland graag overmaken via IBAN NL54ABNA0231869746 ten name van de Orde van Malta Wilt u eerst meer informatie over de financiering van onze activiteiten? Bekijk de Jaarrekening Stichting Maltezer Projecten, ANBI informatie 2022-2023 en Beleidsplan SMP 2021-2022 versie 2022. U kunt de documenten ook bij ons opvragen. 

Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de Orde van Malta.

FISCAAL AFTREKBAAR

Omdat zowel SMP als de Orde van Malta de ANBI-(Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft, zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een eenmalige gift is aftrekbaar voor zover deze meer bedraagt dan 1 procent van uw inkomen. Een periodieke gift via een akte is 100 procent aftrekbaar van het inkomen in het jaar van betaling. Wel dienen de betalingen zich uit te strekken over tenminste vijf jaren.

Wilt u hiervan gebruikmaken, neem dan voor assistentie contact op met ons secretariaat. Dit geldt eveneens voor de mogelijkheid van legaten en testamenten.  

Algemene Informatie

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta (S.M.H.O.M.) is een wereldwijde organisatie met een lange geschiedenis. Het bieden van hulp is de missie van de Orde. Zij doet dat al 900 jaar in dienst van de zieken, maar nu op hedendaagse wijze, vanuit de nationale associaties wereldwijd en vormgegeven door haar leden, samen met talloze vrijwilligers
Lees meer >

Contactgegevens

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta – Associatie Nederland

Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht

Meer contactgegevens >

Kanselarij van de S.M.H. Orde van Malta - Associatie Nederland

Maltezerhuis, Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
Chef de Bureau: Dhr Cas de Quay
Tel: 030 – 2314615 | Email: ordevanmalta@planet.nl